Jaarverslag van de kring Westelijke Mijnstreek over het jaar 2018

 

Algemene ledenvergadering in 2018

In het afgelopen jaar is het kringbestuur vijf keer in vergadering bij elkaar geweest.

Hierbij is het bestuur bezig geweest met de voorbereiding van de algemene ledenvergadering van 2018, die op 17 april 2018 heeft plaatsgevonden.

Samen met de algemene ledenvergadering werd er een thema-avond georganiseerd, waarbij de notaris, de heer Pas, een inleiding verzorgde over het levenstestament en de wet langdurige zorg.

 

Dagtocht

Het bestuur heeft ook twee keer een dagtocht georganiseerd, die door onvoorziene omstandigheden helaas niet is doorgegaan.

Het bestuur betreurde het zeer dat leden hierdoor niet aan deze dagtochten hebben kunnen deelnemen. Er zijn afspraken gemaakt waardoor herhaling hiervan niet meer kan voorkomen.

 

Activiteiten ten behoeve van leden

In 2018 is er twee keer een editie van ons bulletin KringenNieuws uitgegeven. Hierin heeft het bestuur u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen onze kring.

In voorgaande jaren was de kring voor het huldigen van de jubilarissen opgedeeld in drie deelgebieden. Omdat niet in elk van deze deelgebieden jaarlijks een jubilarissenhuldiging georganiseerd kon worden, is er dit jaar één jubilarishuldiging voor alle jubilarissen samen georganiseerd.

Deze jubilarishuldiging werd opgeluisterd door de cabaretgroep ‘de Kriekele”.

Het bestuur heeft zich in het afgelopen jaar ook bezig gehouden met de consequenties van de nieuwe kringenstructuur voor onze kring.

Gedurende de presentatie aansluitend aan deze ledenvergadering wordt hier verder op ingegaan.