Verslag algemene ledenvergadering kring Westelijke Mijnstreek De Unie op 17 april 2018                            

  

Aanwezig:

Bestuursleden: Hupperetz, Geurts, Hofman, Moonen, Eijwoudt, Pustjens, Verbeet, Meys

Deelnemers: Er waren 21 Unie-leden waren aanwezig

Afmelding: de heer Van Ellendt is verhuisd naar Hoogstate 518

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De leden van het bestuur worden voorgesteld.

 

Verslag vorige algemene ledenvergadering

Het verslag van de algemene leden vergadering van d.d. 11 april 2017 is goedgekeurd.

 

Financieel verslag

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag van het jaar 2017. De kascommissie is akkoord gegaan met de balans van inkomsten en uitgaven. Er zijn enkele opmerkingen op de inhoud van het verslag. Vanuit de aanwezigen werd geopperd om het financieel jaarverslag op te nemen in de notulen en/of andere stukken van de ledenvergadering en daarin ook het banksaldo te vermelden. Ook werd gevraagd naar het nut van het “reserve potje” en of de nieuwe begroting kan worden getoetst aan de inkomsten per UNIE-lid.

 

Kascontrole commissie

De nieuwe kascontrole commissie wordt geïnstalleerd. De heren Jacobs en Hensgens nemen zitting in deze commissie. De heer Lukassen is reserve.

 

Bestuursverkiezingen

De voorzitter vraagt de aanwezigen of iemand zitting wil nemen in het bestuur. Er zijn echter geen gegadigden. Het oude bestuur wordt herkozen en dit wordt bevestigd door de aanwezigen met een applaus.

 

Rondvraag

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

 

THEMA van de avond: Het Erfrecht

Onderwerpen zijn het Levenstestament en de Wet langdurige zorg.

Deze worden behandeld door de weledelgestrenge heer J. (Jeroen) Pas, Notaris te Beek.

De heer Pas geeft een zeer leerzame voordracht t.a.v. de genoemde onderwerpen. Vanuit de aanwezigen komen dan ook vragen die uitgebreid worden toegelicht.

We danken de heer Pas voor deze bijdrage aan onze ledenvergadering.