Algemene Ledenvergadering 2019

 

Hierbij worden alle leden van de Kring Westelijke Mijnstreek uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2019.

De vergadering wordt gehouden op

Dinsdag 21 mei 2019 in “’t Plenkhoes”,

Bachstraat 2 te Geleen en begint om 19.30 uur.

 

De zaal is open vanaf 19.00 uur en voor koffie met een stuk vlaai is gezorgd.

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2.  In vergadering opgevoerde punten
 3. Binnengekomen stukken over deze vergadering
 4. Goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering van d.d. 17 april 2018 (gepubliceerd in KringenNieuws Q1 2018)
 5. Verslag periode 01-01-2018/31-12-2018
 6. Financieel verslag periode 01-01-2018/31-12-2018
 7. Verslag Kascontrole commissie
 8. Begroting 2019
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend zijn: W. Hupperetz en T. Eijwoudt
  Beide stellen zich beschikbaar voor een volgende zittingsperiode
 10. Benoeming leden nieuwe kascontrolecommissie
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting ledenvergadering

 

Pauze.

 

Na de pauze zal er door onze bestuurder de heer Kunstek een presentatie worden gegeven over de nieuwe kringenstructuur van De Unie en wat de gevolgen hiervan zijn voor u als Unielid.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Kring Westelijke Mijnstreek